ALGEMENE VISIE

Onze visie is gebaseerd op het pedagogisch project van het GO!.
Vooraleer we ons gaan uitspreken over hoe wij kwalitatief onderwijs zien en hoe wij dit gaan aanbieden, moeten we starten vanuit ons logo en de visie hieromtrent. Uit deze visie plukken we volgende zinnen:
Ons logo is een clown. Een clown is een emotioneel wezen, een clown is vooral blij, maar ook soms verdrietig, bang of zelfs boos! Een clown toont zijn gevoelens zonder oordeel, ze zijn er gewoon, dus hij toont ze. Voor de clown is het vanzelfsprekend dat hij er helemaal mag zijn met zijn gevoelens, zijn kleine en grote kunstjes, zijn onhandigheid. Hij komt in de piste, op het podium en geniet ten volle van de aandacht die hij krijgt. Hij stelt zich geen vragen als “Verdien ik dit wel? Ben ik goed genoeg? Ben ik grappig genoeg?” De clown geeft ons, al doende, de toestemming om gevoelens te tonen, fouten te maken, onzeker te zijn. De clown is de onschuld zelf en verwondert zich voortdurend.
Laat onze kinderen gerust “de clown uithangen”, in de betekenis van verwondering, durven emoties tonen, het leven als een ontdekkingsreis te zien, elke dag verwachtingsvol waarnemen en vertrouwen hebben …
Dit is onze uitvalbasis om te starten.
Wij zijn een GO!-school met een pedagogisch project dat werd ondertekend, een project met als titel “Samen leren samenleven”. Het doel van dit project is kinderen te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. Dat we ondanks onze verschillende opvattingen vooral moeten leren met elkaar samen te leven. Dit is de kernopdracht voor iedereen.

ONZE BOUWSTENEN

Welbevinden

Ieder kind moet zich goed voelen, moet zich gewaardeerd voelen, moet zich in onze school “thuis voelen”. Dan pas kunnen we doelstellingen vooropstellen , afspraken maken en starten met ons verhaal.

Respect

Als doelstelling en verwachting. Als school streven wij naar kinderen met respect voor zichzelf, hun medemens en hun omgeving. Het samenleven veronderstelt wederkerigheid, iedereen moet zich respectvol tonen tegenover anderen.
Oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid …
zijn basiswaarden die we aanleren, waardoor een kind zich later kan ontwikkelen tot een individu dat zich in de grootst mogelijke vrijheid kan uitdrukken en handelen in de maatschappij. Wij bieden een veilige omgeving aan waarin een kind zich ten volle kan ontplooien.
Door talloze projecten en te werken op diverse manieren in de klas leren we de kinderen samen te werken en elkaar te leren respecteren.
Respect, openheid, samenwerken, betrokkenheid maar ook leerplezier en zelfstandigheid staan centraal in de dagelijkse lespraktijk.
Participatie als hefboom voor betrokkenheid
Samenwerking tussen ouders en school is belangrijk, we delen namelijk een verantwoordelijkheid, door te praten en te luisteren naar elkaar als gelijken, kunnen we werken aan het welbevinden en de positieve ontwikkeling van het kind. In de schoolraad praten ouders mee en denken na over belangrijke zaken binnen de schoolwerking. De vriendenkring ondersteunt bij het organiseren van vele projecten en activiteiten. Samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Team en ouders maken samen school.

Werken aan actief burgerschap

Jong geleerd is oud gedaan. Al van in de kleuterklas worden de kinderen bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid op tal van vlakken van het leven. Zorg dragen voor eigen materiaal en dat van anderen, zorg dragen voor de natuur, voldoende bewegen, veilig bewegen in het verkeer (te voet of met de fiets), veilig en verantwoord omgaan met het internet en andere digitale middelen. Het maakt allemaal deel uit van de brede vorming die onze school biedt.
Kwaliteit heeft te maken met het ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid en de brede ontwikkeling van elk kind, zorgen voor kwaliteit is het allerbelangrijkste voor een school. Koesteren wat goed gaat, verbeteren waar het nodig is.
Elke leerling wordt benaderd als een unieke persoonlijkheid, iemand met eigen ambities, interesses en talenten. Onze school streeft naar gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen, met aangepaste ondersteuning trachten wij beperkingen en achterstanden te milderen of weg te werken.

Talent …

hebben is niet alleen over een wiskunde- of talenknobbel beschikken, maar ook een gave hebben om iets artistiek, muzikaal te creëren of uit te blinken op sportief vlak. Talenten ontdekken we door te oefenen, te zoeken, leerlingen verrijken met ervaringen. We gaan tot het maximum van hun mogelijkheden.

Eindtermen vertalen naar competenties

Onze leerlingen moeten geen wandelende encyclopedie zijn, maar moeten over de vaardigheden beschikken om oplossingen te zoeken. Kennis, vaardigheden en attitudes zijn de zaken die ze bij ons ontwikkelen.

Sociale mix

In onze school zit er een gezonde mix leerlingen met verschillende achtergronden. Zo leren de kinderen op een veilige en respectvolle manier omgaan met de diverse samenleving.

EN HOE DOEN WE DAT ALLEMAAL?

Differentiëren

Elk kind is uniek, anders en heeft specifieke talenten, interesses. Het is de taak van de leerkracht om met al die verschillen zo goed mogelijk om te gaan en ervoor te zorgen dat elk kind het maximum krijgt aan ontwikkelingskansen. Differentiëren betekent ook remediëren, extra ondersteuning voor diegenen die het nodig hebben, verdieping voor wie de leerstof reeds beheerst.

Zorgbeleid (leerlingenbegeleiding)

Om onderwijs op maat van elk kind te kunnen bieden, werken we samen met externen (school voor buitengewoon onderwijs, logopedisten, revalidatiecentra, psychologen) maar werken we vooral nauw met het CLB. Door te werken met één contactpersoon die de school, de leerlingen en de ouders goed kent komen we vlugger tot resultaat. Meer info is te vinden in onze visie over het zorgbeleid.

Kiva-project, werken aan sociale vaardigheden

We merken te vaak dat leerlingen niet meer kunnen samen spelen. Geruzie, conflicten en verveling proberen we te vermijden door actief de kinderen aan het spelen te zetten. De leerlingen krijgen tijdens de middagpauze een aantal hulpmiddelen aangeboden dat hen doet samen spelen, samen verantwoordelijkheid nemen voor de aangeboden spulletjes, creatief bezig zijn, samen iets verwezenlijken, …

Talenbeleid

In onze school wordt het Nederlands als instructietaal gebruikt. Vanaf de derde kleuterklas starten wij met initiatie Franse taal als tweede taal. Leerlingen die net in ons land aankomen, geen Nederlands spreken, worden voor een paar uur per week opgevangen door een leerkracht Anderstalige Nieuwkomers.

Gezondheidsbeleid

Door het niet toestaan van snoepgoed, chocolade en gesuikerde dranken willen we zowel de ouders als de kinderen doen stilstaan bij gezonde voeding. We promoten het drinken van water door de kinderen de mogelijkheid te geven een ganse dag door water te drinken. We investeren in uren lichamelijke opvoeding. Zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen krijgen 2 uren extra lichamelijke opvoeding per week. We nemen geregeld deel aan sportactiviteiten zowel binnen als buiten de lesuren.

Scroll naar boven