MUZISCHE VORMING

Bekijk het beeld en merk op hoe stralend ons Gustje met zijn talent(en) uit het doosje springt. Kijk naar de sterren, daar streven wij naartoe. Niet elk kind kan een ster zijn, maar we zullen wel alle kinderen laten schitteren …

Ons podium staat voor DOEN en ERVAREN. Tijdens de lessen muzische vorming krijgen kinderen de kans om hun impressies van de wereld, op hun eigen manier te verwerken. Ze uiten zich expressief door gebruik te maken van beeld, muziek, drama en bewegingstaal. In het leergebied muzische vorming krijgen de kinderen ook de kans om te genieten van kunst. Het kind is als het ware de consument en waardeert, interpreteert de creaties van anderen. Bij muzische vorming besteden we aandacht aan het kennismaken met de kunstzinnige wereld (inspiratie krijgen, het leren van de muzische taal) en aan het zich expressief uiten (het zelf gebruiken van de die taal, het vormgeven). De doos is gevuld met ATTITUDES en het MUZISCH PROCES.

Tijdens een muzisch proces worden enkele fases doorlopen:

Waarnemen: In de fase van het waarnemen wordt er ingezoomd op het actief waarnemen van betekenis en van werkvormen en elementen eigen aan een bepaalde kunstdiscipline. Zo gaan leerlingen gericht luisteren naar een muziekstuk, nauwgezet kijken naar bewegingen of aandachtig een techniek bestuderen van een kunstwerk. Het kind zal zich inleven in de waarneming doordat er diepgaand over de verschillende elementen wordt gereflecteerd.

Verwerken: Men gaat de waarneming verwerken in een opdracht. In die opdracht gaat de leerkracht bepalen op welke elementen er zal gefocust worden en welke werkvorm men zal toepassen. De leerkracht bepaalt zelf of de kinderen zullen samenwerken en hoe men zal beschouwen.

Vormgeven: De kinderen zijn nu klaar om ongeremd te gaan creëren. Exploreren en reflecteren zijn in dit proces heel belangrijk. Tijdens deze fase gaat men ook vaak planmatig te werk. Kinderen denken na over wat ze willen creëren, kinderen gaan vanuit de waarneming een keuze maken, een plan bedenken, uitproberen en de creatie afmaken. In dit proces staat men ook stil bij de presentatie van de creatie.

Beschouwen maakt deel uit van elke fase, je kan met beschouwen heel wat algemene doelen bereiken zoals kritisch vergelijken, een mening vormen en deze kunnen verwoorden maar ook genieten en open staan. Om te kunnen genieten van muzisch werk van anderen en om zelf creatief te kunnen vormgeven, is een bepaalde manier van ‘zijn’ noodzakelijk.

We noemen dit de muzische grondhouding, dit is een verzameling van attitudes die belangrijk zijn bij het muzisch werken zowel bij de kinderen als bij de leerkrachte:

• Openstaan voor een brede waaier aan muzische expressie.

• De wereld op een open manier benaderen, vol verwondering en bewondering.

• Zonder vooroordelen en waarderend naar expressief werk van anderen kijken.

• Kunnen genieten van het kunstzinnige, originele werk van kleine en grote kunstenaars.

• Je eigen expressiestijl durven tonen.

• Bereid zijn om te luisteren naar ideeën van anderen en om samen te werken.

• Bereid zijn om intensief waar te nemen met al je zintuigen.

• Plezier kunnen beleven aan experimenteren en improviseren.

• Plezier kunnen beleven aan creatief verbeelden en origineel vormgeven.

• Bereid zijn om te reflecteren en communiceren.

Deze attitudes gaan we ook verwerken in het muzisch rapport (communicatiemiddel met de ouders). Daar praten we over onder andere over durf, motivatie, creativiteit, inzet en een mening geven.

Wanneer een kind het muzisch proces heeft doorlopen, wanneer er gewerkt werd rond de muzische grondhouding, dan creëren we een muzisch talent, het Gustje dat uit het doosje springt en klaar is om te schitteren. Gustje houdt een IPad in zijn hand, die staat voor MEDIA. Tijdens de lessen muzische vorming gebruiken we media als middel om waar te nemen of vorm te geven. Maar de lessen muzische vorming kunnen even goed dienen om een aantal leerplandoelen binnen het domein media te bereiken.

We willen geen kunstenaars acteurs, dansers, … vormen. We willen mensen vormen die weten wat ze willen, voelen, die bewust in het leven staan, die zich in verschillende domeinen kunnen uitdrukken. Muzische vorming is niet gezellig bezig zijn, er valt iets te leren, ook al gaat het over een ander soort leren dan in andere leergebieden. De sterren staan voor de meerwaarde van muzische vorming, de doelen die wij willen bereiken:

• Genieten: is niet iets wat je kunt afdwingen. Je kunt het wel als begeleider tonen (leerkracht als voorbeeld). Muzische opdrachten lokken vaak plezier uit, van het stil genieten van een muziekstuk, tot uitbundige pret tijdens een improvisatiespel, van bezig zijn en de tijd vergeten tijdens een beeldend project tot een fijn groepsgevoel tijdens een dansmoment.

• Fantaseren: creativiteit en ongeremd de fantasie aanwenden bezorgt de leerlingen plezier, dit is een belangrijke attitude omdat dit een bijdrage levert aan een open en positieve levensstijl. Laat een kind, een kind zijn.

• Samenwerken: als je samen aan een opdracht werkt, dan moet je overleggen, bespreken, ervaringen delen. In het muzisch werken stimuleren we een coöperatieve ingesteldheid.

• Zelfvertrouwen: de leerlingen ontdekken hun eigen mogelijkheden, hun eigen verbeeldingskracht en het vermogen om creatief te zijn. Ze kunnen hun eigen sterktes en beperkingen ervaren. We dagen de kinderen uit en daardoor komen ze sneller en beter in contact met hun eigenheid, ze leren zichzelf beter kennen en krijgen, met de nodige positieve omkadering, zelfvertrouwen.

• Open blik: muzische vorming stimuleert het kijken, luisteren, voelen, gericht observeren. Een muzische bril opzetten laat je anders kijken naar de wereld. De leerling leert open naar de wereld rondom zich kijken.

• Durf: door veel met muzische vormgeving bezig te zijn, verleggen de leerlingen hun grenzen. Ze vinden de durf om zichzelf te laten zien, te durven uiten, spelen met hun stem, hun lichaam op een expressieve manier gebruiken in een veilige, vertrouwde omgeving.

• Initiatief nemen: door uitdaging komen tot leerlingen die durven op zoek gaan naar eigen inbreng, aanpak, eigen interpretatie, verbeelding. Komen tot leerlingen die zelfstandig en zelfgestuurd vormgeven aan beleving en emoties.

• Problemen oplossen: muzische uitdagingen aandurven, kunnen problemen systematisch oplossen om tot vormgeven te komen.

• Zelfbeeld: het kind krijgt een ruimer beeld van zichzelf. Het kind wordt zich bewust van zijn eigen gedrag, eigen mogelijkheden en beperkingen. Het kind leert zichzelf beter kennen, zie ook zelfvertrouwen. Een positief zelfbeeld leidt tot zelfvertrouwen.

• Expressie: leerlingen leren taal te geven aan een wereld vol impressies. Opgedane ervaringen creatief verwerken.

• Feedback geven en aanvaarden: kunnen en willen communiceren. In muzische activiteiten laten leerlingen hun eigen werk zien aan elkaar. Ze vertellen er hun beleving bij. Muzische vorming is ook een vorm van communicatie waarbij je iets van jezelf wil uitdrukken. Ze ontdekken dat ze zich soms kwetsbaar moeten opstellen. Ze leren respectvol te zijn tegenover hun klasgenoten.

Scroll naar boven