ONS ZORGBELEID IN EEN NOTENDOP

Als schoolteam bieden wij begeleiding zowel op vlak van leren en studeren, onderwijsloopbaan, maar ook op vlak van psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg. Met andere woorden, het welbevinden van uw kind is voor ons het allerbelangrijkste. We bieden elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen. Wij begeleiden de kinderen samen met de ouders, de thuisomgeving en andere belangrijke partners.

Wie doet wat … Leren en studeren, onderwijsloopbaan Psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg

 

 

Wat doet de leerkracht ?

(zorg fase 0 en 1)

 

· differentiëren op tempo en hoeveelheid

· verlengde instructie

· werken in kleinere groepjes

· teruggrijpen naar materiaal, concreet werken

· gerichte ondersteuning

· gedifferentieerd huiswerk

· extra uitdaging, differentiëren op niveau

· evalueren en remediëren

· overleggen met ouders

· organiseren van de maandafsluiter

· klasafspraken maken die leiden naar een veilig klasklimaat

· schoolafspraken maken om een veilig schoolklimaat te creëren

· regelmatig op uitstap, zelfs meerdere dagen in de derde graad

· kindergesprekken

· eventueel opmaak van een gedragskaart/ beloningskaart samen met de zorgcoördinator

 

 

Wat doet de zorgleerkracht?

(zorg fase 0, fase 1 en fase 2)

 

· extra ondersteunen in de klas

· observeren

· hulpmiddelen op maat aanbieden

· aparte leerlijn uitwerken

· ATN-werkplan uitwerken

· testen afnemen

· begeleiden KIVA lessen

· organiseren van projecten

· kindergesprekken

 

Wat doet de zorgcoördinator?

(fase 1, fase 2 en fase 3)

 

· observatie in de klas

· ondersteuning van klasleerkracht en zorgleerkracht

· opmaken van handelingsplannen

· contactpersoon met het leersteuncentrum

· contactmomenten met leerkrachten, directie, ouders, CLB, externen

· huisbezoek

· kindergesprekken

· opmaak gedragskaart / beloningskaart

· doorverwijzen naar externe, ondersteunende diensten

 

Wat doet het CLB?

(fase 2 en 3)

 

· onderzoeken (verplichte medische onderzoeken, maar ook intelligentieonderzoek)

· observaties

· diagnosestelling

· eigen leertraject

· begeleiding naar het buitengewoon onderwijs

· ondersteunen schoolteam

· kindergesprekken

 

 

Wat verwachten we van de ouders?

 

· aanwezig zijn op oudercontactmomenten

· aanwezig zijn op andere overlegmomenten (persoonlijke uitnodiging)

· actief deelnemen, meedenken over het traject van hun kind

 

Scroll naar boven